Wednesday, 15/07/2020 - 17:44|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH & THCS Sơn Hồng huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh

Đề thi học sinh giỏi Văn 7

®Ò thi häc sinh giái m«n ng÷ v¨n líp 7

 

§Ò sè 1

C©u 1 (3 ®iÓm):

ViÕt mét ®o¹n v¨n so s¸nh côm tõ “Ta víi ta” trong bµi “B¹n ®Õn ch¬i nhµ” cña NguyÔn KhuyÕn víi côm tõ “Ta víi ta” trong bµi “Qua ®Ìo ngang” cña Bµ huyÖn Thanh Quan.

 

C©u 2 (5 ®iÓm):

Tr×nh bµy c¶m nhËn vÒ nh÷ng c¸i hay cña ®äan v¨n sau:

Êy ®Êy, c¸i mïa xu©n thÇn th¸nh cña t«i nã lµm cho ng­êi ta muèn ph¸t ®iªn lªn nh­ thÕ ®Êy. Ngåi yªn kh«ng chÞu ®­îc. Nhùa sèng ë trong ng­êi c¨ng lªn nh­ m¸u c¨ng lªn trong léc cña loµi nai, nh­ mÇm non cña c©y cèi, n»m im m·i kh«ng chÞu ®­îc, ph¶i tråi ra thµnh nh÷ng c¸i l¸ nhá ti ti gi¬ tay vÉy nh÷ng cÆp uyªn ­¬ng ®øng c¹nh”.

(TrÝch Mïa xu©n cña t«i”- Vò B»ng)

 

C©u 3 (12 ®iÓm):

Ph¸t biÓu c¶m nghÜ cña em vÒ h×nh t­îng ng­êi phô n÷ trong x· héi x­aothong qua c¸c v¨n b¶n: “Nh÷ng c©u h¸t than th©n” (Ca dao); “Sau phót chia ly” (§oµn ThÞ §iÓm); “B¸nh tr«i n­íc” (Hå Xu©n H­¬ng)

------------------------------------ HÕt ----------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

®Ò thi häc sinh giái m«n ng÷ v¨n líp 7

 

§Ò sè 2.

Thêi gian lµm bµi: 150 phót

 

C©u 1 (3 ®iÓm):

H·y chØ râ vµ ph©n tÝch t¸c dông cña c¸c biÖn ph¸p tu tõ trong nh÷ng c©u th¬ sau:

“ Cïng tr«ng l¹i mµ cïng ch¼ng thÊy,

ThÊy xanh xanh nh÷ng mÊy ngµn d©u.

Ngµn d©u xanh ng¾t mét mµu,

Lßng chµng ý thiÕp ai sÇu h¬n ai?”

(Sau phót chia ly - §oµn ThÞ §iÓm).

C©u 2 (5 ®iÓm):

Tr×nh bµy c¶m nhËn cña em vÒ ®o¹n v¨n sau:

“ Cèm lµ thøc quµ riªng biÖt cña ®Êt n­íc, lµ thøc d©ng cña nh÷ng c¸nh ®ång lóa b¸t ng¸t xanh, mang trong h­¬ng vÞ tÊt c¶ c¸i méc m¹c, gi¶n dÞ vµ thanh khiÕt cña ®ång quª néi cá An Nam. Ai ®· nghÜ ®Çu tiªn dïng cèm ®Ó lµm quµ sªu tÕt. Kh«ng cßn g× hîp h¬n víi sù v­¬ng vÝt cña t¬ hång, thøc quµ trong s¹ch, trung thµnh nh­ c¸c viÖc lÔ nghi. Hång cèm tèt ®«i… vµ kh«ng bao giê cã hai mµu l¹i hoµ hîp h¬n ®­îc n÷a: Mµu xanh t­¬i cña cèm nh­ ngäc th¹ch quý, mµu ®á th¾m cña hång nh­ ngäc lùu giµ. Mét thø thanh ®¹m, mét thø ngät s¾c, hai vÞ n©ng ®ì nhau ®Ó h¹nh phóc ®­îc l©u bÒn”(Mét thø quµ cña lóa non: Cèm - Th¹ch Lam)

 

C©u 3 (12 ®iÓm):

Bµi th¬: TiÕng gµ tr­a cña Xu©n Quúnh gợi lại những kĩ niệm đẹp về tình bà cháu làm sâu sắc hơn tình yêu quê hương đấ nươc.

Hãy làm sáng rõ ý kiến trên

------------------------------------------------- HÕt ------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

®Ò thi häc sinh giái m«n ng÷ v¨n líp 7

 

§Ò sè 3

C©u 1 (3 ®iÓm):

ChØ ra vµ ph©n tÝch ý nghÜa cña nh÷ng quan hÖ tõ trong nh÷ng c©u th¬ sau:

“ R¾n n¸t mÆc dÇu tay kÎ nÆn

Mµ em vÉn gi÷ tÊm lßng son”.

( B¸nh tr«i n­íc - Hå Xu©n H­¬ng).

C©u 2 (5 ®iÓm):

Tr×nh bµy c¶m nhËn cña em vÒ ®o¹n v¨n sau:

“ T«i yªu Sµi Gßn da diÕt. T«i yªu trong n¾ng sím, mét thø n¾ng ngät ngµo, vµo buæi chiÒu léng giã nhí th­¬ng, d­íi nh÷ng c©y m­a nhiÖt ®íi bÊt ngê. T«i yªu thêi tiÕt tr¸i chøng víi trêi ®ang ui ui buån b·, bçng nhiªn trong v¾t l¹i nh­ thuû tinh. T«i yªu c¶ ®ªm khuya th­a thít tiÕng ån. T«i yªu phè ph­êng n¸o ®éng, dËp d×u xe cé vµo nh÷ng giê cao ®iÓm. Yªu c¶ c¸i tÜnh lÆng cña buæi s¸ng tinh s­¬ng víi lµn kh«ng khÝ m¸t dÞu, thanh s¹ch trªn mét sè ®­êng cßn nhiÒu c©y xanh che chë. Nªó cho lµ c­êng ®iÖu, xin th­a:

“Yªu nhau yªu c¶ ®­êng ®i

GhÐt nhau ghÐt c¶ t«ng chi, hä hµng”.

(Sµi Gßn t«i yªu - Minh H­¬ng)

 

C©u 3 (12 ®iÓm):

Tõ c¸c v¨n b¶n “Nh÷ng c©u h¸t vÒ t×nh c¶m gia ®×nh”, “MÑ t«i” (Ðt-m«n-®o ®¬ A-mi-xi), “Cuéc chia tay cña nh÷ng con bóp bª” - Kh¸nh Hoµi. H·y béc lé nh÷ng t×nh c¶m vµ suy nghÜ cña em khi ®­îc sèng trong t×nh yªu th­¬ng cña nh÷ng ng­êi th©n trong gia ®×nh vµ béc lé niÒm th­¬ng c¶m cho nh÷ng ai kh«ng cã ®­îc nh÷ng may m¾n -------------------------------- HÕt ------------------------------------

®Ò thi häc sinh giái m«n ng÷ v¨n líp 7

 

§Ò sè 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C©u 1 (4 ®iÓm):

T×m 4 thµnh ng÷ nãi vÒ ®Æc ®iÓm cña con ng­êi vµ mçi thµnh ng÷ ®ã h·y ®Æt mét c©u?

C©u 2: (6,0 ®iÓm):

Tr×nh bµy c¶m nhËn cña em vÒ ®o¹n v¨n sau:

“§ång bµo ta ngµy nay còng rÊt xøng ®¸ng víi tæ tiªn ta ngµy tr­íc. Tõ c¸c cô giµ tãc b¹c ®Õn c¸c ch¸u nhi ®ång trÎ th¬, tõ nh÷ng kiÒu bµo ë n­íc ngoµi ®Õn nh÷ng ®ång bµo ë vïng t¹m bÞ chiÕm, tõ nh©n d©n miÒn ng­îc ®Õn miÒn xu«i, ai còng mét lßng nång nµn yªu n­íc, ghÐt giÆc. Tõ nh÷ng chiÕn sÜ ngoµi mÆt trËn chÞu ®ãi mÊy ngµy ®Ó b¸m s¸t lÊy giÆc ®Æng tiªu diÖt giÆc, ®Õn nh÷ng c«ng chøc ë hËu ph­¬ng nhÞn ¨n ®Ó ñng hé bé ®éi, tõ nh÷ng phô n÷ khuyªn chång con ®i tßng qu©n mµ m×nh th× xung phong gióp viÖc vËn t¶i, cho ®Õn c¸c bµ mÑ chiÕn sÜ s¨n sãc yªu th­¬ng bé ®éi nh­ con ®Î cña m×nh. Tõ nh÷ng nam n÷ c«ng nh©n vµ n«ng d©n thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt, kh«ng qu¶n khã nhäc ®Ó gióp mét phÇn vµo kh¸ng chiÕn, cho ®Õn nh÷ng ®ång bµo ®iÒn chñ quyªn ®Êt ruéng cho ChÝnh phñ, … Nh÷ng cö chØ cao quý ®ã, tuy kh¸c nhau n¬i viÖc lµm, nh­ng ®Òu gièng nhau n¬i nång nµn yªu n­íc”.

(Hå ChÝ Minh, Tinh thÇn yªu n­íc cña nh©n d©n ta)

C©u 3 (10,0 ®iÓm):

Ph¸t biÓu c¶m nghÜ cña em vÒ c¶nh s¾c thiªn nhiªn vµ t©m hån cña c¸c nhµ th¬ trong hai bµi th¬: “Bµi ca C«n S¬n” cña NguyÔn Tr·i vµ “R»m th¸ng giªng” cña Hå ChÝ Minh (Trong ch­¬ng tr×nh Ng÷ v¨n 7).

---------------------------------------------- HÕt ------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

®Ò thi häc sinh giái m«n ng÷ v¨n líp 7

 

§Ò sè 5

C©u 1 (3 ®iÓm):

ChØ râ vµ ph©n tÝch nÐt ®éc ®¸o trong c¸ch dïng tõ vµ biÖn ph¸p nghÖ thuËt trong ®o¹n trÝch sau:

“Nh×n bµn tay cña em m¶nh mai dÞu dµng ®­a mòi kim tho¨n tho¾t, kh«ng hiÓu sao t«i thÊy ©n hËn qu¸. L©u nay m¶i vui ch¬i bÌ b¹n, ch¼ng lóc nµo t«i chó ý ®Õn em … Tõ ®Êy chiÒu nµo t«i còng ®i ®ãn em. Chóng t«i n¾m tay nhau võa ®i võa trß chuyÖn.

VËy mµ giê ®©y, anh em t«i s¾p ph¶i xa nhau. Cã thÓ sÏ xa nhau m·i m·i. L¹y trêi ®©y chØ lµ mét giÊc m¬. Mét giÊc m¬ th«i”.

(TrÝch “Cuéc chia tay cña nh÷ng con bóp bª” - Kh¸nh Hoµ)

C©u 2 (7 ®iÓm):

Tr×nh bµy c¶m nhËn cña em vÒ bµi th¬ “Thiªn Tr­êng v·n väng” cña TrÇnNh©n T«ng?

C©u 3 (10 ®iÓm):

Tõ c¸c v¨n b¶n “Nh÷ng c©u h¸t vÒ t×nh yªu quª h­¬ng, ®Êt n­íc, con ng­êi”, “Sµi Gßn t«i yªu” trong s¸ch Ng÷ v¨n 7, tËp mét, h·y ph¸t biÓu nh÷ng suy nghÜ vÒ t×nh yªu, lßng tù hµo víi quª h­¬ng, ®Êt n­íc, con ng­êi.

---------------------------------------------------HÕt----------------------------------------------

®Ò thi CHOÏN häc sinh giái CAÁP HUYEÄN 2010

§Ò sè 6

Thêi gian lµm bµi: 150’.Câu 1: (4.5 điểm)

“Cháu chiến đấu hôm nay

Vì lòng yêu Tổ quốc

Vì xóm làng thân thuộc

Bà ơi, cũng vì bà

Vì tiếng gà cục tác

Ổ trứng hồng tuổi thơ”.

(Tiếng gà trưa - Xuân Quỳnh)

Cảm nhận của em về khổ thơ trên.

Câu 2: (3.5 điểm)

Tìm và phân tích tác dụng của phép điệp ngữ trong đoạn thơ sau:

“Năm qua đi, tháng qua đi

Tre già măng mọc có gì lạ đâu

Mai sau

Mai sau

Mai sau

Đất xanh tre mãi xanh màu tre xanh”.

(Tre Việt Nam - Nguyễn Duy)

Câu 3: (12.0 điểm)

Hãy chứng minh rằng đời sống của chúng ta sẽ bị tổn hại rất lớn nếu chúng ta không có ý thức bảo vệ môi trường.

--

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 6
Tháng 07 : 86
Năm 2020 : 3.669